# Wskaźniki

Zasoby mogą udostępniać wskaźniki (metryki). Przedstawiają one wartości liczbowe, które opisują pewien aspekt Zasobu w określonym czasie. Wartości wskaźników są zbierane w regularnych odstępach czasu, zapewniają wgląd w jego kondycję i wydajność, a także mogące służyć np. do obserwacji charakterystyki jego pracy lub planowania.

Wskaźnik mogą być rozpatrywane jako monitorowana zmienna w czasie, która zawiera punkty danych tj. konkretne wartości tej zmiennej w czasie.

Udostępnione przez Platformę punkty danych mogą mieć dodatkowe wymiary, oprócz identyfikacji wskaźnika. Wymiar to para nazwa-wartość będąca częścią punktu danych. Do jednego punktu danych może być przypisanych wiele wymiarów.

Przykładowo wskaźnik obrazujący średni czas odpowiedzi w usłudze Strona umożliwia rozdzielenie wskazań w zależności od kodu HTTP odpowiedzi i metody HTTP. Tym samym stwarza możliwość uzyskania nie tylko informacji ogólnej jako średni czas wszystkich odpowiedzi, ale także szczegółowej w zależności od kodu HTTP odpowiedzi i metody HTTP.

Dane punktów są dostępne przez okres 1 dnia od pomiaru.

Wiele usług Platformy zapewnia bezpłatne podstawowe wskaźniki zasobów. Dostępne wskaźniki mogą być zależne od wykorzystywanego wariantu. Szczegółowa informacja na temat udostępnionych wskaźników jest udokumentowana w dokumentacji poszczególnej usługi.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie