# Operacje

# Cykl życia

# Utworzenie

Zapora sieciowa może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

# Usuwanie

Zapora sieciowa może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

# Zarządzanie

Dla Zapory sieciowej charakterystyczne są następujące operacje:

 • przyłączenie zapory sieciowej do Sieci
 • odłączenie zapory sieciowej od Sieci
 • przyłączenie zapory sieciowej do Adaptera sieciowego
 • odłączenie zapory sieciowej od Adaptera sieciowego
 • dodanie reguły zapory sieciowej kontrolującej ruch przychodzący albo wychodzący
 • usunięcie reguły zapory sieciowej kontrolującej ruch przychodzący albo wychodzący

# Reguły

Sposób funkcjonowania filtrowania ruchu sieciowego jest określony przez reguły. Reguły określają w jaki sposób ruch sieciowy będzie filtrowany - akceptowany lub odrzucany.

Każda reguła zapory sieciowej posiada określoną:

 • nazwę – etykieta przeznaczona dla Użytkownika
 • priorytet – określa pierwszeństwo reguły względem innych reguł pasujących do połączenia
 • akcja – rodzaj operacji wykonywanej, dopuszczalne "Zezwól" lub "Blokuj"
 • filtr – kryteria sieciowe dopuszczenia ruchu składające się z:
  • identyfikacji protokołu sieciowego tj. tcp, udp, icmp
  • portu lub zakresu portów
 • strefa zewnętrzna – adres lub podsieć na zewnątrz komunikacji (adres źródłowy w przypadku reguł przychodzących i adres docelowy w przypadku reguł wychodzących)
 • strefa wewnętrzna – adres lub podsieć – adres docelowy w przypadku reguł przychodzących i adres źródłowy w przypadku reguł wychodzących

Po utworzeniu Zapora sieciowa posiada następujące domyślne reguły dla ruchu przychodzącego:

Nazwa Priorytet Akcja Filtr Strefa zewnętrzna Strefa wewnętrzna
http(s) 101 pozwól tcp:80,tcp:443 0.0.0.0/0 *
ssh 102 pozwól tcp:22 0.0.0.0/0 *
rdp 103 pozwól tcp:3389 0.0.0.0/0 *
icmp 104 pozwól icmp 0.0.0.0/0 *

Po utworzenia Zapora sieciowa posiada następujące domyślne reguły dla ruchu wychodzącego:

Nazwa Priorytet Akcja Filtr Strefa zewnętrzna Strefa wewnętrzna
all 101 pozwól tcp,udp 0.0.0.0/0 *

Strefa wewnętrzna określona jest poprzez Tag lub * dla każdej reguły.

W przypadku usunięcia wszystkich reguł mają zastosowanie następujące zasady:

 • ruch przychodzący jest zablokowany
 • ruch wychodzący jest dozwolony, jednak serwer nie może uzyskać potwierdzenia odbioru pakietów, które nie zostały dopuszczone przez jakąkolwiek regułę wychodzącą.

Reguły Zapory sieciowej mają zastosowanie do wszystkich Adapterów sieciowych w Sieci, niezależnie czy Adres IP komunikacji jest prywatnym Adresem IP, czy jest publicznym Adresem IP powiązanym z Adresem IP w Sieci.

# Przyłączenie do Sieci

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Zapora sieciowa znajduje się w jednym z następujących stanów: Attached, Detached
 • Sieć znajduje się w jednym z następujących stanów: Online
 • Sieć nie posiada przyłączonej Zapory sieciowej
 • Zapora sieciowa i Sieć nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Odłączenie od Sieci

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Sieć znajduje się w jednym z następujących stanów: Attached, Detached

# Przyłączenie do Adaptera sieciowego

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Adapter sieciowy znajduje się w jednym z następujących stanów: Attached, Detached
 • Adapter sieciowy nie posiada przyłączonej Zapory sieciowej
 • Adapter sieciowy i Zapora sieciowa nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Odłączenie od Adaptera sieciowego

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Adapter sieciowy znajduje się w jednym z następujących stanów: Attached, Detached

# Dodanie reguły

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Zapora sieciowa znajduje się w jednym z następujących stanów: Attached, Detached
 • Zapora sieciowa nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Usunięcie reguły

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Zapora sieciowa znajduje się w jednym z następujących stanów: Attached, Detached
 • Zapora sieciowa nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

# Typowe operacje

Dla Zapory sieciowej dostępne są następujące typowe operacje:

 • zmiana wyświetlanej nazwy

# Przekazanie

Przekazanie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji po spełnieniu następujące warunków:

 • stan jest Detached

# Parametry techniczne

Parametr Wartość
maksymalna liczba reguł ruchu przychodzącego 50
maksymalna liczba reguł ruchu wychodzącego 50
maksymalna liczba filtrów w regule 10
maksymalna liczba stref wewnętrznych w regule 10
maksymalna liczba stref zewnętrznych w regule 10

W razie potrzeby zwiększenia zaproponowanych parametrów prosimy o kontakt.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie