Gwarancja Poziomu Usług

Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsza Umowa Dotycząca Poziomu Usług stanowi część Umowy o świadczenie Usług i dotyczy Usług w niej wymienionych.

§ 2. Postanowienia niniejszej Umowy Dotyczącej Poziomu Usług odmienne od postanowień Umowy o świadczenie Usług i Regulaminu, mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Umowy o świadczenie Usług i Regulaminu.

§ 3. HyperOne dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby zapewnić Poziom Usług określony dla Usługi. Jeśli HyperOne nie zapewni Poziomu Usług i jeśli Organizacja wywiąże się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Organizacja będzie uprawniona do otrzymania Dodatkowego Zasilenia. Niniejsza umowa stanowi jedyne i wyłączne uprawnienie dla Organizacji za niedotrzymanie przez HyperOne Poziomu Usług.

Definicje

§ 4. Pojęcia użyte w niniejszej Umowie, jeżeli nie określono inaczej w Postanowieniach Usługi w odniesieniu do danej Usługi, oznaczają:

 1. "Obowiązujący Okres Miesięczny" oznacza, za miesiąc kalendarzowy objęty Gwarancją Świadczenia Usługi liczbę minut, w których Zasób był utworzony.

 2. "Obowiązujące Miesięczne Opłaty za Usługę" oznaczają całkowite opłaty faktycznie naliczone za Usługę w miesiącu w danym Projekcie, z wykluczeniem jednorazowych płatności, takich jak płatności z góry dokonywane na rzecz Rezerwacji.

 3. "Incydent" oznacza (i) każde pojedyncze wydarzenie lub (ii) dowolny zestaw zdarzeń, które skutkują Przestojem.

 4. "API Platformy" oznacza interfejs internetowy dostarczony przez HyperOne, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą zarządzać Usługą.

 5. "Dodatkowe zasilenie" to jednostki rozliczeniowe przyznane przez HyperOne po zatwierdzeniu roszczenia.

 6. "Kod błędu" oznacza informację o niepowodzeniu operacji, taką jak kod statusu HTTP w zakresie 5xx.

 7. "Kod powodzenia" oznacza informacje o powodzeniu operacji, na przykład kod statusu HTTP w zakresie 2xx.

 8. "Brak Łączności" to brak dwukierunkowego przesyłu danych za pośrednictwem protokołu sieciowego TCP i UDP, w przypadku gdy konfiguracja Zasobu lub konfiguracja innego Zasobu mającego wpływ na przesył danych na niego zezwala.

 9. "Poprawne Żądanie" to żądania zgodne z dokumentacją Usługi lub wykonane poprzez aktualną wersje narzędzia dostarczonego przez HyperOne (użytkowanego zgodnie z dokumentacją i przeznaczeniem narzędzia), które zwykle skutkują brakiem błędu.

 10. "Punkt Końcowy" to punkt połączenia do pojedynczego systemu świadczącego Usługę.

 11. "Zaplanowane konserwacje" to okres wykonywania przez HyperOne prac technicznych, które rozpoczęły się w czasie Okna serwisowego lub w terminie wyznaczonym przez HyperOne po powiadomieniu z rozsądnym wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni.

 12. "Okno serwisowe" to wybrany przez Użytkownika dla danego Usługi okres w jakim mogą zostać rozpoczęte Zaplanowane konserwacje bez dodatkowego powiadomienia.

 13. "Wymóg back-off" oznacza, że gdy wystąpi błąd, aplikacja powinna odczekać interwał ponowienia i ponowić żądanie przed wydaniem kolejnego żądania. Po pierwszym błędzie występuje minimalny interwał ponowienia wynoszący 1 sekundę, a dla każdego kolejnego błędu interwał ponowienia wzrasta wykładniczo do 32 sekund.

§ 5. Terminy pisane wielkimi literami używane w niniejszej Umowie Dotyczącej Poziomu Usług, ale nie zdefiniowane w niniejszej umowie, mają znaczenie określone w Umowie o świadczenie Usług, umowie o świadczenie właściwej usługi lub w Regulaminie.

Przyznanie Dodatkowego Zasilenia

§ 6. W przypadku niedotrzymania Poziomu usług zagwarantowanego dla Usługi, Organizacja uprawniona będzie do otrzymania Dodatkowego zasilenia stanowiącego część Obowiązujących Miesięcznych Opłaty za Usługę dla której nie dotrzymano Poziomu Usług:

Poziom Usługi Wysokość Dodatkowego zasilenia
< 99.99% 10%
< 99.9 % 25%
< 95 % 100%

§ 7. Aby otrzymać Dodatkowe Zasilenie, Użytkownik z rolą owner w Projekcie musi niezwłocznie powiadomić Wsparcie o Przestoju, przedstawić zapisy dzienników systemowych pokazujące Przestój, w tym datę i czas ich wystąpienia oraz w ciągu czternastu dni od zakończenia miesiąca, w którym nie dotrzymano Poziomu Usług wystąpić o przyznanie Dodatkowego Zasilenia.

§ 8. Organizacja ma możliwość otrzymania Dodatkowego zasilenia wyłącznie w przypadku:

 • zagwarantowania przez HyperOne określonego Poziomu Usług dla Usługi,
 • przestrzeganie wymogu wskazanego w § 7

Ograniczenia Gwarancji Świadczenia Usługi

§ 9. Gwarancja Świadczenia Usługi nie ma zastosowania do:

(a) funkcjonalności lub Usług oznaczonych jako udostępnionych w ramach programu Early adopters,

(b) funkcjonalności lub Usług wyraźnie wyłączonych z Gwarancji Świadczenia Usługi w dokumentacji,

(d) Usług, których świadczenie zostało wstrzymane lub ograniczone na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia Usług

(c) błędami: (i) spowodowanymi czynnikami niezależnymi od uzasadnionej kontroli HyperOne; (ii) które wynikają z oprogramowania lub sprzętu Organizacji lub oprogramowania lub sprzętu stron trzecich lub z obu tych elementów; (iii) które wynikają z nadużyć lub innych zachowań naruszających Warunki świadczenia usługi; (iv) wywołanymi korzystaniem z Usługi po tym, jak HyperOne doradziło zmianę sposobu korzystania z Usługi lub samej Usługi, w przypadku nie dostosowania używania zgodnie z zaleceniami; (v) wynikające z ograniczeń technicznych wymienionych w dokumentacji.

Postanowienia Usługi Wirtualna Maszyna

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Wirtualna Maszyna w wariancie m2.*
 • Wirtualna Maszyna w wariancie c3.*
 • Wirtualna Maszyna w wariancie r4.*

(i) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza Obowiązujący Okres Miesięczny pomniejszony o Okres Przestoju podzielony przez Obowiązujący Okres Miesięczny, według wzoru

  gdzie:

  • T - Obowiązujący Okres Miesięczny
  • f - Okres Przestoju
 • "Przestój" stanowi łączną zakumulowaną ilość minut, w których Brak Łączności w oparciu o obsługiwany protokół i graficzną konsolę dostępną w API Platformy, poza okresem Zaplanowanej konserwacji.

Postanowienia Usługi Strona

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Strona w wariancie website
 • Strona w wariancie website-dedicated

(ii) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza ilość Poprawnych żądań, pomniejszoną o ilość skutkujących Kodem błędu, następnie podzieloną przez ilość Poprawnych Żądań w Obowiązującym Okresie Miesięcznym, według wzoru:

  gdzie:
  • T - ilość Poprawnych Żądań
  • f - ilość Poprawnych Żądań skutkujące Kodem błędu

(iii) Żądania są wliczane jako skutkujące Kodem błędu, jeżeli uwzględniają Wymóg back-off i zostały przesłane – poza okresem Zaplanowanej konserwacji – do wszystkich Punktów Końcowych wskazanych przez Platformę, ..

Postanowienia Usługi Brama sieciowa

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Brama sieciowa w wariancie netgw

(ii) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza Obowiązujący Okres Miesięczny pomniejszony o Okres Przestoju podzielony przez Obowiązujący Okres Miesięczny, według wzoru:

  gdzie:

  • T - Obowiązujący Okres Miesięczny
  • f - Okres Przestoju
 • "Przestój" stanowi łączną zakumulowaną ilość minut, w których Brak Łączności do adresu IP bramy sieciowej właściwego dla publicznego Adresu IP przypisanego do Bramy sieciowej, poza okresem Zaplanowanej konserwacji.

Postanowienia Usługi Sieć

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Sieć w wariancie private network

(ii) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza Obowiązujący Okres Miesięczny pomniejszony o łączną zakumulowanych ilość minut Przestoju, następnie podzieloną przez Obowiązujący Okres Miesięczny, według wzoru:

  gdzie:

  • T - ilość minut Obowiązującym Okresie Miesięcznym
  • f - ilość minut Przestoju
 • "Przestój" stanowi okres minuty, w której Braku łączności pomiędzy co najmniej dwoma Zasobami przyłączonymi do Sieci, poza okresem Zaplanowanej konserwacji.

Postanowienia Usługi DNS

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • DNS w wariancie public

(ii) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza ilość Poprawnych żądań, pomniejszoną o ilość skutkujących Kodem błędu, następnie podzieloną przez ilość Poprawnych Żądań w Obowiązującym Okresie Miesięcznym, według wzoru:

  gdzie:
  • T - ilość Poprawnych Żądań
  • f - ilość Poprawnych Żądań skutkujące Kodem błędu

(iii) Żądania są wliczane jako skutkujące Kodem błędu, jeżeli uwzględniają Wymóg back-off i zostały przesłane do wszystkich Punktów Końcowych wskazanych przez Platformę.

Postanowienia Usługi Baza danych

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Baza danych w wariancie mysql:5.7
 • Baza danych w wariancie mysql:5.7-dedicated
 • Baza danych w wariancie postgres:10
 • Baza danych w wariancie postgres:10-dedicated
 • Baza danych w wariancie postgres:11
 • Baza danych w wariancie postgres:11-dedicated

(ii) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza ilość Poprawnych żądań o otwarcie połączenia, pomniejszoną o ilość skutkujących Kodem błędu, następnie podzieloną przez ilość Poprawnych Żądań o otwarcie połączenia w Obowiązującym Okresie Miesięcznym, według wzoru:

  gdzie:
  • T - ilość Poprawnych Żądań o otwarcie połączenia
  • f - ilość Poprawnych Żądań o otwarcie połączenia skutkujące Kodem błędu

(iii) Żądania są wliczane jako skutkujące Kodem błędu, jeżeli uwzględniają Wymóg back-off i zostały przesłane do wszystkich Punktów Końcowych wskazanych przez Platformę.

Postanowienia Usługi Dysk

(i). HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Dysk w wariancie archive
 • Dysk w wariancie volume
 • Dysk w wariancie ssd

(ii). Pojęcia użyte w niniejszej Umowie w odniesieniu do Dysk oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza Obowiązujący Okres Miesięczny pomniejszony o okres Przestoju podzielony przez Obowiązujący Okres Miesięczny.

  gdzie:

  • T - Obowiązujący Okres Miesięczny
  • f - Okres Przestoju
 • "Przestój" stanowi łączną zakumulowaną ilość minut, w których brak jest zrealizowanych żądań odczytu / zapisu, gdy w kolejce oczekują na wykonanie żądania wejścia / wyjścia (io), poza okresem Zaplanowanej konserwacji.

Postanowienia Usługi Dziennik

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Dziennik w wariancie logArchive

(ii) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza ilość Poprawnych żądań o odczyt danych, pomniejszoną o ilość skutkujących Kodem błędu, następnie podzieloną przez ilość Poprawnych Żądań o odczyt danych w Obowiązującym Okresie Miesięcznym, według wzoru:

  gdzie:

  • T - ilość Poprawnych Żądań o odczyt danych
  • f - ilość Poprawnych Żądań skutkujących Kodem błędu
 • Żądania są wliczane jako skutkujące Kodem błędu, jeżeli uwzględniają Wymóg back-off i zostały przesłane – poza okresem Zaplanowanej konserwacji – do wszystkich Punktów Końcowych wskazanych przez Platformę, ..

Postanowienia Usługi Rejestr

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Rejestr w wariancie container

(ii) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza liczbę Poprawnych żądań pomniejszoną przez liczbę Poprawnych Żądań podzielonymi przez całkowitą liczbę Poprawnych Żądań w Obowiązującym Okresie Miesięcznym.

  gdzie:
  • T - ilość Poprawnych Żądań
  • f - ilość Poprawnych Żądań skutkujących Kodem błędu

(iii) Żądania są wliczane jako skutkujące Kodem błędu, jeżeli uwzględniają Wymóg back-off i zostały przesłane – poza okresem Zaplanowanej konserwacji – do wszystkich Punktów Końcowych wskazanych przez Platformę, ..

Postanowienia Usługi Vault

(i) HyperOne gwarantuje dostępności przez co najmniej 99,99% czasu następujących Usług:

 • Vault w wariancie vault

(ii) Pojęcia użyte w niniejszej Umowie oznaczają:

 • "Poziom Usługi" oznacza ilość Poprawnych żądań o otwarcie połączenia, pomniejszoną o ilość skutkujących Kodem błędu, następnie podzieloną przez ilość Poprawnych Żądań o otwarcie połączenia w Obowiązującym Okresie Miesięcznym, według wzoru:

  gdzie:

  • T - ilość Poprawnych Żądań
  • f - ilość Poprawnych Żądań skutkujących Kodem błędu
 • Żądania są wliczane jako skutkujące Kodem błędu, jeżeli uwzględniają Wymóg back-off i zostały przesłane – poza okresem Zaplanowanej konserwacji – do wszystkich Punktów Końcowych wskazanych przez Platformę, ..

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie