# Instalacja CLI

Ogólna procedura instalacji ogranicza się do pobrania wykonywalnej kopii oprogramowania, która jest dostępna w zakładce Wydania (opens new window) w repozytorium GitHub (opens new window).

# Środowisko Linux

W przypadku niektórych dystrybucji Linux możliwe jest wykorzystanie instalacji pakietów z repozytorium udostępnionych przez Platformę.

Umożliwia to sprawną i bezpieczną instalacje oprogramowania, a przede wszystkim przyspiesza przyszłą aktualizacje oprogramowania. Aktualizacja CLI będzie mogła zostać przeprowadzona w ramach standardowych procedur aktualizacji oprogramowania systemu operacyjnego.

# APT – Debian i Ubuntu

Dodaj klucz GPG do repozytorium APT poprzez wykonanie polecenia:

curl -fsSL "https://packages.hyperone.cloud/gpg.public.txt" | apt-key add -

Utwórz plik konfiguracyjny wskazujący ścieżkę dostępową repozytorium poprzez wykonanie poleceń:

. /etc/os-release;
echo "deb [arch=amd64] https://packages.hyperone.cloud/linux/${ID} ${VERSION_CODENAME} stable" > "/etc/apt/sources.list.d/h1.list"

Odśwież listę pakietów i zainstaluj CLI poprzez wykonanie polecenia:

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y h1-cli

Zweryfikuj poprawność instalacji poprzez wykonanie polecenia:

h1 --version

# YUM – CentOS, Fedora, RHEL

Utwórz plik konfiguracyjny wskazujący ścieżkę dostępową repozytorium poprzez wykonanie poleceń:

. /etc/os-release
VERSION_ID=$(echo $VERSION_ID | grep -E '^[0-9]+' -o)
echo -e "[h1_stable]\nname = HyperOne - stable repository\nbaseurl = https://packages.hyperone.cloud/linux/${ID}/${VERSION_ID}/stable/\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.hyperone.cloud/gpg.public.txt" > /etc/yum.repos.d/h1.repo;

Odśwież listę pakietów i zainstaluj CLI poprzez wykonanie polecenia:

sudo yum makecache && sudo yum -y install h1-cli

Zweryfikuj poprawność instalacji poprzez wykonanie polecenia:

h1 --version

# APK – Alpine

Zainstaluj CLI poprzez wykonanie polecenia:

apk add --repository "http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing" h1-cli

Zweryfikuj poprawność instalacji poprzez wykonanie polecenia:

h1 --version

# Pozostałe

Pobierz plik h1-linux.tar.gz z zakładki Wydania (opens new window), używając wget:

wget https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/h1-linux.tar.gz

Następnie rozpakuj pobrane archiwum:

tar -xzvf h1-linux.tar.gz
./h1

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz zainstalować je dla użytkownika lub na poziomie systemu.

Instalację dla użytkownika można przeprowadzić z wykorzystaniem:

cp h1 ~/.local/bin/h1

Instalacja na poziomie systemu może być wykonana z wykorzystaniem:

sudo cp h1 /usr/local/bin/h1
h1

# Środowisko Windows

Pobierz plik h1-win.zip z z zakładki Wydania (opens new window).

Możesz to zrobić z użyciem przeglądarki lub przy użyciu Invoke-WebRequest w Powershell:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
Invoke-WebRequest https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/h1-win.zip -OutFile h1.zip

Następnie rozpakuj pobrane archiwum z wykorzystaniem przeglądarki plików lub z wykorzystaniem polecenia:

Expand-Archive -Path h1.zip
./h1

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz dodać CLI do zmiennych środowiskowych dla użytkownika lub na poziomie systemu.

# Środowisko macOS

Pobierz plik h1-macos.tar.gz z zakładki Wydania (opens new window), używając wget:

wget https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/h1-macos.tar.gz

Następnie rozpakuj pobrane archiwum:

tar -xzvf h1-macos.tar.gz
./h1

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz zainstalować na poziomie systemu.

Instalacja na poziomie systemu może być wykonana przez:

$ sudo cp h1 /usr/local/bin/h1
$ h1

# Kontener Docker

Można uruchomić CLI jako kontener Docker za pomocą następującego polecenia:

docker run -it -v ~/.h1-cli:/root/.h1-cli h1cr.io/cli h1 vm list

W przypadku długotrwałego użytkowania zalecamy dołączenie do funkcji ~/ .bashrc:

function h1() {
    docker run -it -v ~/.h1-cli:/root/.h1-cli -v /tmp/:/mnt h1cr.io/cli h1 "$@";
}
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie