# Regulamin

świadczenia usługi pod nazwą hyperOne

# § 1 – Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Warsaw Data Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, REGON 015210059, NIP 118-16-82-037, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000129158, adresy elektroniczne http://hyperOne.pl, http://hyperOne.com zwanych hyperOne.

hyperOne świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku.

Postanowienia Umowy odmienne od postanowień Regulaminu, mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

# § 2 – Definicje

 • Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest stroną Umowy lub ubiega się o jej zawarcie;
 • Wynagrodzenie – opłata przysługująca hyperOne z tytułu dostępu do świadczonych usług. Wynagrodzenie jest płatne z góry i przeliczane na jednostki rozliczeniowe, których aktualna wysokość odnotowywana jest na koncie Użytkownika. Do wynagrodzenia o którym mowa powyżej doliczany będzie każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT) w ustawowej wysokości,
 • Cennik – wykaz Usług świadczonych przez hyperOne wraz z ich cenami;
 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, nabywający Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Jednostki rozliczeniowe- jednostki stosowane do rozliczania usług zgodnie z zadeklarowanymi szczegółowymi parametrami technicznymi usługi zawartymi w Cenniku. Jednostki rozliczeniowe wygasają po upływie 6 miesięcy od daty ich nabycia, w przypadku gdy w tym okresie ich ilość nie ulegnie zmianie.
 • Rejestracja Usługi – wypełnienie i akceptacja przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem i innymi postanowieniami dotyczącymi Umowy oraz akceptacja ich treści;
 • Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;
 • Specyfikacja Usługi – parametry Usługi oferowanej i świadczonej przez hyperOne, w szczególności pamięć, powierzchnia dyskowa, pasmo lub ilość ruchu do sieci;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a hyperOne, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin;
 • Urządzenie końcowe – urządzenia Użytkownika, w szczególności router lub komputer, przeznaczone do korzystania z Usługi;
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez hyperOne polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów informatycznych, w tym powierzchni dyskowej, pamięci operacyjnej i mocy obliczeniowe o parametrach wybranych przez Użytkownika.
 • Konto Użytkownika – to system dla Użytkowników Usługi umożliwiający szybki i prosty dostęp do posiadanych uprawnień i środków oraz pozwalający na zarządzanie nimi.

# § 3 – Zawarcie Umowy i jej wykonanie

Zawarcie Umowy nastąpi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego (Rejestracja Usługi), podaniu przez Użytkownika prawdziwych danych, o których mowa w § 4, zaakceptowania regulaminu świadczenia usług oraz pod warunkiem otrzymania przez hyperOne pierwszego wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w cenniku.

hyperOne rozpoczyna świadczenie Usługi z chwilą otrzymania Wynagrodzenia.

Opłaty za korzystanie z Usług są naliczane zgodnie z Cennikiem.

Użytkownik może przy pomocy Konta Użytkownika zmieniać parametry wybranej przez siebie Usługi, z zastrzeżeniem § 3b ust. 8-10. Zmiana parametrów powoduje zmianę wysokości naliczanych opłat.

Faktury będą wystawione każdorazowo po otrzymaniu przez hyperOne Wynagrodzenia i udostępniane w formie elektronicznej na koncie Użytkownika. Informacja o wystawionej fakturze będzie przesłana na adres mailowy Użytkownika.

Usługi polegające na udostępnieniu zasobów informatycznych serwerów w chmurze realizowane są w modelu „Usług na żądanie”, opisanym w § 3a albo w modelu „rezerwacji zasobów”, opisanym w § 3b.

# § 3a – Usługa na żądanie

Model Usług na żądanie jest podstawowym sposobem świadczenia Usług i obowiązuje jeżeli Użytkownik nie dokona przypisania do danej Usługi Rezerwacji.

W przypadku Usług na żądanie możliwość utworzenia Usługi o parametrach wybranych przez Użytkownika (w szczególności powierzchnia dyskowa, pamięć operacyjna, moc obliczeniowa) zależna jest od wykorzystania zasobów w danym czasie przez innych Użytkowników w związku z czym hyperOne nie gwarantuje, iż parametry Usługi wybrane przez Użytkownika będą dostępne i pozwolą na utworzenie Usługi w chwili złożenia żądania świadczenia Usługi.

Usługa o parametrach wybranych przez Użytkownika zostanie utworzona natychmiast, gdy wolne będą zasoby wskazane przez Użytkownika przy Rejestracji Usługi i parametry te będą utrzymywane przez cały okres istnienia Usługi, z uwzględnieniem § 5.

# § 3b – Rezerwacja zasobów

W modelu rezerwacji zasobów Użytkownik uzyskuje gwarancję utworzenia Usługi o określonych przez niego parametrach (w szczególności powierzchnia dyskowa, pamięć operacyjna, moc obliczeniowa) na serwerze mieszczącym się w lokalizacji wybranej przez Użytkownika, w terminie 48 godzin od złożenia żądania przypisania Rezerwacji do nowo tworzonej Usługi.

W celu skorzystania z Usług w modelu rezerwacji zasobów Użytkownik winien:

 • dokonać wyboru właściwej rezerwacji spośród oferowanych przez hyperOne („Rezerwacja”),
 • zapłacić jednorazowe Wynagrodzenia za Rezerwację („Opłata Rezerwacyjna”) oraz
 • przypisać Rezerwację do nowo tworzonej Usługi albo do już utworzonej Usługi, przy czym Użytkownik może przypisać Rezerwację danego typu wyłącznie do Usługi tego samego typu.

Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 oraz § 10 ust. 2-3.

Rezerwacja może być dokonana na okres od 1 roku do 3 lat dla konkretnego serwera w określonej lokalizacji.

Użytkownik może wybrać opcję Rezerwacji „wysokiego wykorzystania zasobów” albo „niskiego wykorzystania zasobów”. Stawki Wynagrodzenia dla każdej z opcji, w tym wysokość Opłaty Rezerwacyjnej, określone są w Cenniku.

W przypadku przypisania przez Użytkownika Rezerwacji do już utworzonej Usługi, stawki Wynagrodzenia (innego niż Opłata Rezerwacyjna) dla danej Rezerwacji zaczynają obowiązywać od chwili pierwszego naliczenia opłaty przez system, po dokonaniu faktycznego przypisania Rezerwacji przez hyperOne do tej Usługi.

Stawka Wynagrodzenia obowiązująca dla danej Rezerwacji w chwili jej wykupu obowiązuje przez cały okres trwania Rezerwacji i nie wpływa na nią zmiana Cennika. Po wygaśnięciu Rezerwacji, stawka Wynagrodzenia dla Usługi, do której przypisana była Rezerwacja obowiązuje w wysokości określonej w Cenniku.

Usunięcie przypisania Rezerwacji do danej Usługi może nastąpić tylko poprzez rezygnację z tej Usługi. Jeżeli Użytkownik zrezygnował z Usługi, do której przypisana była Rezerwacja przed wygaśnięciem tej Rezerwacji może ją przypisać do innej Usługi na czas pozostały do wygaśnięcia Rezerwacji.

Użytkownik może dokonać zmiany Rezerwacji. W tym celu Użytkownik winien w ramach jednego żądania: dokonać nowej Rezerwacji (jednej lub kilku) oraz zrezygnować z posiadanej Rezerwacji na rzecz nowo dokonanej Rezerwacji (jednej lub kilku).

W przypadku zmiany Rezerwacji dokonanej w sposób wskazany w ust. 8 następuje zaliczenie części Opłaty Rezerwacyjnej uiszczonej przez Użytkownika za zmienianą Rezerwację na poczet nowej Rezerwacji (jednej lub kilku) w wysokości opisanej wzorem:

Z = OR × PM ÷ M × 0,8

gdzie: Z – wysokość kwoty zaliczanej na poczet nowej Rezerwacji (jednej lub kilku); OR – wysokość Opłaty Rezerwacyjnej uiszczonej za zmienianą Rezerwację; PM – liczba miesięcy pozostałych do wygaśnięcia zmienianej Rezerwacji, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca; M – liczba miesięcy na jakie została wykupiona zmieniana Rezerwacja.

Wartość nadwyżki kwoty Z, wyliczonej zgodnie ze wzorem z ust. 9, ponad wysokość Opłaty Rezerwacyjnej za nową Rezerwację (jedną lub kilka), na którą zmieniana jest posiadana Rezerwacja zgodnie z ust. 8, oraz różnica pomiędzy Opłatą Rezerwacyjną w wysokości proporcjonalnej do czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia zmienianej Rezerwacji (jednej lub kilku) a kwotą Z, wyliczoną zgodnie ze wzorem z ust. 9, stanowi opłatę administracyjną należną hyperOne za dokonanie zmiany Rezerwacji.

# § 4 – Rejestracja

W trakcie Rejestracji Usługi Użytkownik podaje wymagane przez hyperOne dane, zgodnie z rzeczywistością, które to dane są niezbędne do wykonywania Usługi, a do których należą:

 • nazwisko i imiona;
 • pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą;
 • adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Użytkownikiem;

hyperOne może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych, podanych w związku z planowanym zawarciem Umowy, w szczególności odpisu z ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców, jak również potwierdzających nadany Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer REGON.

hyperOne jest uprawniona do odmowy zawarcia Umowy, odmowy świadczenia Usługi lub wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym zawartej już Umowy, w przypadku, gdy:

 • Użytkownik poda dane żądane przez hyperOne niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy prawa, w tym m.in. dokonał czynu zabronionego;
 • zachodzi obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny zabronione, w szczególności przesyłany będzie spam;
 • hyperOne uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik;
 • uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem;
 • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych hyperOne przez innych Użytkowników,

Z chwilą dokonania Rejestracji Usługi Użytkownik oświadcza, iż:

 • zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy, w tym z niniejszym Regulaminem, Cennikiem, oraz że akceptuje ich treść,
 • wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które hyperOne zbiera w celu wykonywania zawieranej Umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za Usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
 • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy zawarciu Umowy lub nowy adres e-mail lub numer telefonu wskazany w terminie późniejszym, informacji o Usługach świadczonych przez hyperOne oraz informacji handlowych od hyperOne.

# § 5 – Gwarancja

hyperOne gwarantuje ciągłość dostarczania Usługi na zasadach określonych w Umowie Dotyczącej Poziomu Usług.

W przypadku jeżeli Użytkownik przypisze Rezerwację do nowo utworzonej Usługi i w terminie 48 godzin od dokonania tego przypisania przez Użytkownika nie nastąpi utworzenie nowej Usługi o zarezerwowanych parametrach, Użytkownik może anulować Rezerwację dla tej Usługi i w takim przypadku hyperOne zwróci Użytkownikowi całą Opłatę Rezerwacyjną pobraną za anulowaną Rezerwację.

# § 6 – Obowiązki Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi danych dostępowych, w szczególności loginu i hasła, umożliwiających korzystanie z Usługi. Domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się danymi dostępowymi do Usługi zostały złożone przez Użytkownika.

hyperOne zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur, mających na celu zagwarantowanie podniesienia przez Użytkowników stosowanego poziomu zabezpieczeń, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu okresowej zmiany stosowanych haseł lub zmiany haseł na silniejsze.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić hyperOne o stwierdzonych przerwach w świadczeniu Usługi w formie pisemnej.

Użytkownik nie może korzystać z Usługi:

 • w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych hyperOne przez innych Użytkowników,
 • w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
 • w sposób powodujący zakłócenia w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności do rozpowszechniania przez Użytkownika przekazów niechcianych (spam) lub szkodliwych (wirusy itp.);
 • w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez hyperOne,
 • w sposób godzący w integralność systemu informatycznego hyperOne.

Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usługi w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.

Użytkownik może dokonać konfiguracji Usługi w zakresie określonym w jej Specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. hyperOne nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowania instalowane przez Użytkownika.

# § 7 – Opłaty

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest otrzymanie pierwszego Wynagrodzenia.

Kolejne zapłaty wynagrodzenia winny być dokonywane w miarę zużywania Jednostek rozliczeniowych. Informacja o ilości pozostałych Jednostek rozliczeniowych jest dostępna na Koncie Użytkownika.

W przypadku gdy Użytkownik otrzyma promocyjne bezpłatne Jednostki rozliczeniowe, są one rozliczane w drugiej kolejności, po wykorzystaniu Jednostek zakupionych.

Opłaty za Usługę naliczane są w systemie godzinowym, za każdą rozpoczętą godzinę, z zastrzeżeniem § 3b ust.2 lit. b.

Wynagrodzenie hyperOne nie obejmuje kosztów Użytkownika związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Użytkownika.

Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego hyperOne w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego lub data potwierdzania transakcji w przypadku szybkich płatności w trybie online.

W przypadku braku płatności kolejnego Wynagrodzenia po zużyciu wszystkich jednostek rozliczeniowych, hyperOne będzie uprawniona do zawieszenia świadczenia Usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, a w dalszej kolejności do usunięcia danych Usługi.

# § 8 – Wymagania techniczne

Do korzystania z Usługi niezbędne są urządzenia korzystające z sieci Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej nie starszej niż Mozilla Firefox 4, lub jej odpowiednika. W niektórych wypadkach może być konieczne zaakceptowanie plików Cookies. Przesyłanie plików na serwer i z serwera jest uwarunkowane przepustowością posiadanego łącza internetowego. Do korzystania z dostępu terminalowego niezbędne jest oprogramowanie klienckie SSH.

hyperOne nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane lub wykorzystywane przez Użytkownika

hyperOne nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Urządzeń końcowych przed ingerencją osób trzecich.

# § 9 – Zmiana Regulaminu, Cennika

Regulamin oraz Cennik wydane przez hyperOne w okresie obowiązywania Umowy wiążą Użytkownika, jeżeli hyperOne nieodpłatnie udostępni je Użytkownikowi przed wejściem w życie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik

Użytkownik może złożyć w formie e-mail na adres i info@hyperone.com oświadczenie o braku akceptacji zmian w terminie 14 dni od udostępnienia zmienionego Regulaminu lub Cennika.

W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji zmian w terminie wskazanym w ust. 2, Umowa ulega rozwiązaniu po wykorzystaniu wszystkich jednostek rozliczeniowych lub po upływie ich ważności. W okresie tym do Użytkownika mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia Regulaminu lub Cennika.

Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, w którym zmiana Cennika polega na obniżce cen określonych w Cenniku lub polepszeniu parametrów Usługi.

Brak oświadczenia Użytkownika w terminie, o którym mowa w ust 2 niniejszego paragrafu oznacza akceptację zmian Regulaminu lub Cennika.

# § 10 – Wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony obejmujący okres ważności Jednostek rozliczeniowych albo okres do zużycia tych Jednostek.

W przypadku wypowiedzenia przez hyperOne umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Konsumentowi zostanie zwrócona równowartość niewykorzystanych środków a jeżeli Konsument posiadał wykupione Rezerwacje, otrzyma on zwrot Opłat Rezerwacyjnych w wysokości proporcjonalnej do czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia Rezerwacji. Zwrotowi nie podlega równowartość Jednostek rozliczeniowych otrzymanych bezpłatnie. W przypadku gdy Użytkownikiem nie jest Konsument równowartość niewykorzystanych środków zostaje zatrzymana tytułem kary umownej za rozwiązanie umowy z winy Użytkownika.

hyperOne ma prawo do rozwiązania umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu równowartości niewykorzystanych środków jakie pozostaną na jego koncie a jeżeli Użytkownik posiadał wykupione Rezerwacje, prawo do zwrotu uiszczonych Opłat Rezerwacyjnych w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy, jakie pozostały do wygaśnięcia Rezerwacji, z zaokrągleniem w dół do pełnych miesięcy, przy czym jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, zwrot następuje w wysokości proporcjonalnej do czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia Rezerwacji. Zwrotowi nie podlega równowartość Jednostek rozliczeniowych otrzymanych bezpłatnie. hyperOne nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy następuje w drodze oświadczenia przesłanego Użytkownikowi drogą elektroniczną na jego adres mailowy.

W przypadku braku możliwości technicznych realizacji Usługi zamówionej przez Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres hyperOne. W ciągu 14 dni od otrzymania ww. oświadczenia równowartość środków pozostających na koncie Użytkownika zostanie zwrócona. Zwrotowi nie podlega równowartość Jednostek rozliczeniowych otrzymanych bezpłatnie.

Klient może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym momencie jej trwania poprzez wyłączenie działających Usług i złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej. W takim przypadku Jednostki rozliczeniowe pozostające na jego koncie wygasają i nie podlegają zwrotowi. Dane Usługi mogą zostać usunięte.

# § 11 – Odpowiedzialność

hyperOne nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Użytkownika (w tym utracone korzyści) w związku z korzystaniem z Usługi z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Użytkownika, pozostających w związku z korzystaniem z Usługi, bez względu na sposób korzystania z Usługi.

Całkowita odpowiedzialność hyperOne z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć równowartości średniej arytmetycznej wpłat z ostatnich dwunastu miesięcy. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta.

# § 12 – Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz określać:

 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika;
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • żądanie Użytkownika – w przypadku gdy Użytkownik z takim występuje;

Reklamacja winna zostać złożona za pomocą formularza dostępnego na Koncie Użytkownika.

hyperOne, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. hyperOne udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

W terminie 14 dni od rozpatrzenia przez hyperOne reklamacji kwoty przysługujące Użytkownikowi w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną przeliczone na jednostki rozliczeniowe i zasilą konto Użytkownika.

# § 13 – Ochrona danych osobowych

hyperOne jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień hyperOne, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.

# § 14 – Postanowienia dotyczące Usługi Konsumentów

Dokonując płatności za Usługę Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej zawarcia. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

# § 15 – Postanowienia końcowe

Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych, podany w Umowie adres e-mail stanowić będzie drogę porozumiewania się Stron, w szczególności w sprawach zgłoszeń serwisowych, informowania o zaległościach Użytkownika oraz o Usługach, w tym technicznych warunkach ich świadczenia.

W trakcie obowiązywania Umowy Strony zobowiązują się do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu lub innych danych Stron podanych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian pod rygorem skutków doręczania pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy ani Regulaminu.

Użytkownik niebędący Konsumentem upoważnia hyperOne do publikacji jego nazwy oraz adresów elektronicznych na liście referencyjnej hyperOne.

hyperOne uprawniona jest do przeniesienia praw i obowiązków hyperOne wynikających z Umowy bez osobnej zgody Użytkownika niebędącego Konsumentem.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminach i Cennikach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie spory mogące wynikać z umów pomiędzy Użytkownikiem a hyperOne, dotyczący świadczenia Usług przez hyperOne, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby hyperOne. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Abonentów będących Konsumentami.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie